دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن افزایش 67 درصدی حجم آب ورودی به سدهای كشور

به گزارش ایرنا ازپایگاه خبری وزارت نیرو، حجم آب ورودی به سدهای كشور در دوره مورد بررسی سال آبی جاری در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته به پنج میلیارد مترمكعب رسیده است.این میزان در زمان مشابه سال آبی گذشته دو میلیارد و 990 میلیون مترمكعب گزارش شده بود.براساس این گزارش، حجم آب موجود در مخازن سدهای كشور در پایان هفته گذشته 17 میلیارد و 650 میلیون مترمكعب به ثبت رسید كه در مقایسه با زمان مشابه پارسال نزدیك به یك میلیارد و 900 میلیون مترمكعب افزایش نشان می دهد.این در حالی است كه این میزان در زمان مشابه پارسال 15 میلیارد و 750 میلیون متر مكعب گزارش شده بود.گزارش فوق حاكی است، حجم آب موجود در مخازن سدهای كشور در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته 1/12 درصد افزایش یافته است.بر اساس این گزارش میزان حجم آب خروجی از سدهای كشور نیز از ابتدای مهرماه 90 تا پایان هفته گذشته پنج میلیارد و 380 میلیون مترمكعب گزارش شد كه این میزان آب خروجی، در زمان مشابه سال گذشته چهار میلیارد و 860 میلیون مترمكعب بوده است.بر این اساس حجم آب خروجی از سدهای كشور در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته 11 درصد افزایش یافته است.همچنین در زمان كنونی 9/43 درصد از حجم مخازن سدهای كشور از آب پر شده است.