دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن نقشه قتل مرد پولدار با قرار دادن يك طعمه!

دادگاه كيفري تهران ديروز مردي را كه متهم به همدستي در قتل مالك يك بنز گرانقيمت است مجرم شناخت.شروع كننده محاكمه، عطار نماينده دادستان تهران بود كه با خواندن كيفرخواست براي قضات شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران گفت: متهم حاضر در اين دادگاه به نام رشيد دو سال پيش با همدستي مردي به نام رسول و زني به نام نيوشا هنگام سرقت يك اتومبيل راننده آن به نام حميد را به قتل رسانده است.روز حادثه ماموران پليس اوشان فشم پس از شنيدن صداي شليك چندين گلوله به سرعت عازم مكاني كه صداي گلوله‌ها از آنجا به گوش مي‌رسيد رفته و مردي را ديدند كه داحل يك اتومبيل بنز نشسته و جسد غرق در خوني هم كنار وي وجود دارد.ماموران اين مرد به نام رسول كه قصد فرار را داشت دستگير كرده و وي را مورد بازجويي قرار دادند. رسول گفت با همدستي مردي به نام رشيد و زني جوان به نام نيوشا اين جنايت را مرتكب شده و انگيزه اصلي وي سرقت بنز بوده است.ماموران از رسول خواستند قراري صوري با رشيد و نيوشا گذاشته كه پس از اين كار دو متهم ديگر هم دستگير شدند.رسول پس از دستگيري دو متهم ديگر پرونده گفت: نقشه اين كار را رشيد كشيد. او كه مشكلات مالي عديده‌اي داشت و راننده يك آژانس بود هميشه در ذهنش بود كه يك شبه به پول و ثروت برسد براي همين يك روز مرا در جريان نقشه‌اي كه براي اين كار كشيده بود قرار داد.نماينده دادستان افزود: براي همين قرار شد زني به نام نيوشا را به عنوان طمعه در جاده قرار دهيم تا از طريق دزديدن يك اتومبيل گرانقيمت به پول و پله برسيم.طبق نقشه قرار بود با ديدن هر ماشين گرانقيمتي نيوشا به عنوان طمعه سوار آن شده و بعد هم من و رشيد به عنوان ماموران امنيت اخلاقي جلوي ماشين را گرفته و با پياده كردن راننده، ماشين را بدزديم. به همين خاطر رشيد يك بي‌سيم و اسلحه و گاز اشك آور خريده تا بتوانيم خود را مامور جا بزنيم. روز حادثه با مشاهده بنز گرانقيمتي كه از دور مي‌آمد نيوشا كنار جاده ايستاده و پس از صحبت با راننده بنز سوار آن شد. كمي جلوتر من و رشيد با ماشين خود جلوي بنز را گرفته و با نشان دادن بي‌سيم خود را مامور جا زديم. ما از راننده خواستيم پياده شود و همراه ما بيايد. در حالي كه راننده قصد پياده شدن را داشت رشيد از من خواست وي را با گلوله بزنم و آن قدر اين حرف را تكرار كرد كه من عصبي شده و با درآوردن اسلحه 7 تير به بدن راننده زده و وي را كشتم.با اين اعترافات رشيد مورد بازجويي قرار گرفته و حرف‌هاي رسول را تاييد كرد اما نيوشا زير بار نرفته و مدعي شد بي‌دليل پايش به اين پرونده باز شده و دخالتي در آن نداشته است.متهمين در زندان بودند كه خبر رسيد رسول خودش را كشته است. تا اين خبر به رشيد رسيد وي كليه اعترافات خود را پس گرفته و مدعي شد هيچ دخالتي در اين قتل و سرقت نداشته است.با تحقيقات بيشتر دادستاني چون مدركي عليه نيوشا وجود نداشت وي آزاد شد اما تغييري در وضعيت رشيد داده نشده و وي با توجه به وجود مدارك كافي همچنان متهم به معاونت در قتل بود.هر چند مدتي بعد متهم در شعبه 113 دادگاه كيفري استان تهران محاكمه و از اتهام وارده تبرئه شد ولي اين حكم در ديوان‌عالي كشور نقض شد. از اين رو دادستاني بر معاونت در قتل و سرقت متهم ترديدي ندارد براي همين به عنوان نماينده دادستان تهران براي وي درخواست صدور حكم قانوني را دارم.مقتول از روي عذاب وجدان خودش را كشتدر ادامه رشيد به جايگاه آمده اما مانند محاكمه قبلي اتهام خود را رد كرده و گفت: من هيچ اطلاعي از نقشه رسول نداشتم. روز حادثه وي به من گفت به شمال مي‌رود و از من خواست همراه او بروم. رسول از قبل حرف‌هايي درباره نقشه سرقت خود زده بود امامن صحبت‌هايش را جدي نمي‌گرفتم و آن را ناشي از وضع مالي مغشوش وي مي‌دانستم. در جاده در حال حركت بوديم كه بنز مقتول را ديديم. رسول با در دست گرفتن بي‌سيم گفت معلوم است راننده و زني كه كنار هم نشسته‌اند نسبتي ندارند و فرصت خوبي براي سرقت است. اما من مخالفت كردم و گفتم رسول من زن و بچه دارم و وضع مالي‌ام هم خوب است و دنبال دردسر نمي‌گردم. اما رسول قبول نكرده و با فرمان ايست به ماشين مقتول نيوشا را پياده كرده و بعد هم خودش سوار بنز شده و راننده‌اش را كشت.آنچه كه باعث فرار من شد ماشين پليسي بو د كه آژيركشان به سمت ما مي‌آمد. من نمي‌خواستم بي‌گناه دستگير شوم و از طرفي نيوشا هم با گريه مي‌گفت اگر شوهرش از اين ماجرا با خبر شود او را خواهد كشت. من هم نيوشا را رها كرده و او فرار كرد و خود من هم پا به فرار گذاشتم. رسول بعد از بازداشت، من و نيوشا را متهم به دخالت در اين ماجرا كرد و من هم مجبور شدم به همكاري با او اقرار كنم. سرانجام همين ادعاي دروغ رسوال باعث عذاب وجدان وي شده و او خودش را كشت. رسول اگر خودش را نمي‌كشت قطعا به بي‌گناهي من اقرار مي‌كرد اما متاسفانه او خودش را كشت. من حتي نمي‌دانستم رسول اسلحه و شوكر دارد و علت اينكه از قتل راننده بنز توسط وي جلوگيري نكردم اين بود كه از جان خود مي‌ترسيدم.دادگاه پس از شنيدن حرف‌هاي متهم و دفاعيات وكيل مدافع وي، اين بار او را مجرم شناخته و به اتهام معاونت در قتل و سرقت مسلحانه به 10 سال زندان و 5 سال تبعيد محكوم كرد. منبع: تهران امروز