دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن عريضه نصرتي روي ميز دكتر صالحي

حدود سه هفته از اعلام آراي كميته انضباطي در خصوص محمد نصرتي و شيث رضايي مي‌گذرد و تب اين موضوع كاملا فروكش كرده است. تخلف شيث و نصرتي در برنامه 20:30 به نمايش درآمد و در واقع در سطح ملي منتشر و همين مساله باعث شد تا فشار افكار عمومي و رسانه‌ها براي تنبيه زياد شود. بازتاب اين موضوع به رسانه‌هاي خارجي و حتي صفحه اول «ياهو»‌كشيده و مساله كاملا بين‌المللي شد. رسانه‌هاي خارجي از اين موضوع به عنوان رفتار غيراخلاقي ياد كرده و آن را با فرهنگ خود ما تعبير كردند.به نوشته روزنامه گل : در شرايطي كه محروميت 20 ماهه براي شيث رضايي و 10 ماهه براي محمد نصرتي صادر شده اما ابهامات زيادي در خصوص چگونگي تصميم‌گيري كميته انضباطي وجود دارد. اينكه براساس چه مواردي از آئين‌نامه، مسوولان كميته انضباطي چنين حكم سنگيني براي دو بازيكن خاطي پرسپوليس در نظر گرفتند، موضوعي كه كارشناسان روي آن تاكيد دارند و در نهايت شيث و نصرتي را مجاب به شكايت به كميته استيناف كرد. كميته انضباطي به عنوان نهادي تحت فشار در همان بدو امر حكم «دستور موقت» را براي شيث و نصرتي صادر و اين بازيكنان را تا اطلاع ثانوي از ورود به ورزشگاه‌ها منع كردند و اينكه حق بازي و شركت در تمرينات را هم ندارند.اين در حالي است كه منع ورود به ورزشگاه‌ها در اصول بين‌المللي فوتبال فقط مختص تماشاگران آشوبگر است و در رابطه با بازيكنان تنها مي‌توان آنها را از ورود به رختكن و نيمكت تيم منع كرد. بعد از اينكه كميته انضباطي حكم شيث و نصرتي را اعلام كرد، برخي از كارشناسان اعلام كردند كه اين ميزان محروميت بيش از حد متعارف است. اين اظهارنظرها پروسه شكايت دو بازيكن به كميته استيناف را وارد فاز جديدي كرد و حتي حسن‌زاده رييس كميته انضباطي در مصاحبه‌اي اعلام كرد كه فشار رسانه‌ها و خبرنگاران باعث شد چنين حكمي صادر شود و تلويحا مدت زياد محروميت آنها را تاييد كرد.عريضه نصرتي ضميمه نامه‌اش به استينافماده 58 آيين‌نامه انضباطي فيفا مي‌گويد اعمالي كه شان انساني را زير سوال مي‌برد و فرد را تحقير مي‌كند، تا پنج جلسه محروميت دارد. حدود دو هفته پيش شيث و نصرتي به طور جداگانه مبلغ 200 هزار تومان به حساب فدراسيون واريز و نسخه آن را تحويل كميته انضباطي دادند تا كميته استيناف براي آراي آنها تشكيل جلسه دهد. البته در آن مقطع شيث رضايي در ايران نبود و براي پيگيري امور خود به يك نفر وكالت داده بود. در اين بين محمد نصرتي به همراه فيش واريزي خود، عريضه‌اي هم پيوست كرده بود مبني بر اينكه در صدور راي او بي‌مورد از ماده 42 آيين‌نامه انضباطي استفاده شده است. بيشترين محروميت نصرتي و شيث از همين ماده 42 آيين‌نامه انضباطي فدراسيون فوتبال استخراج شده است. در اين ماده آمده است كه هرگاه بازيكني در فعاليت‌هاي اجتماعي يا زندگي غيرورزشي خود مرتكب تخلفاتي شود، براساس حكم قاضي مي‌توان محروميتي تا سقف دو سال از فوتبال براي او در نظر گرفت. نصرتي در نامه خود نوشته است: «اگر ماده 42 مربوط به فعاليت‌هاي اجتماعي و زندگي غيرفوتبالي است، پس دخالت دادن آن براي موضوعي كه در جريان بازي فوتبال اتفاق افتاده و مربوط به فوتبال است، به چه دليل مورد استفاده قرار گرفته است؟»رايزني‌ها با استينافشيث رضايي و محمد نصرتي همه چيز را به كميته استيناف واگذار نكرده‌اند. شيث يك وكيل ايراني مقيم سوييس براي خود انتخاب كرده كه اين فرد در كنفرانس خبري‌اش هم حضور داشت. نكته حايز اهميت صدور حكم «دستور موقت» است. حكمي كه در عرف قضايي معنا مي‌يابد و در واقع در حيطه فوتبال دستور موقت نداريم! از ديگر نكات جالب جريمه‌اي بود كه براي باشگاه پرسپوليس در نظر گرفته شده است. باشگاه زماني بايد جريمه شود كه يا خطا كننده‌ها مشخص نباشند يا اينكه تعداد آنها پنج نفر يا بيشتر باشد. در هر حال رفيعي (وكيل شيث رضايي) و وكيل محمد نصرتي اميدوار هستند بتوانند دكتر صالحي (رييس كميته استيناف) را به اشتباه كميته انضباطي در به كارگيري و استفاده از ماده 42 متقاعد كنند. گرچه نزديكان به اين افراد معتقدند اگر در كميته استيناف به پرونده شيث و نصرتي فوتبالي نگاه شود نه دادگاهي، ممكن است تعداد زياد محروميتي كه برگرفته از ماده 42 است، كاهش يابد.زمان كميته استيناف هنوز مشخص نيستدر حالي كه طي مدت اخير يكي، دو بار خبر تشكيل كميته استيناف براي پيگيري پرونده شيث و نصرتي منتشر شد اما واقعيت اين است كه وكلاي دو بازيكن خاطي هنوز از زمان تشكيل اين جلسه اطلاعي ندارند. كميته استيناف شنبه‌ها تشكيل جلسه مي‌دهد و گفته مي‌شود اگر وكلاي شيث و نصرتي بتوانند دفاع خوبي از موكلان خود داشته باشند، احتمال كاهش محروميت چندان دور از ذهن نيست. از طرفي گفته مي‌شود اگر كميته استيناف راي به كاهش محروميت شيث و نصرتي ندهد، ممكن است وكلاي اين دو بازيكن به دادگاه عالي ورزش شكايت كنند. در اين صورت بايد ماده 42 براي دادگاه‌ عالي ورزش ترجمه شود كه مشخصا براساس اين ماده، حكم محروميت شيث و نصرتي زياد است.